Obchodní podmínky

+(420) 777042802
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

Obchodní podmínky internetového obchodu určeného pro prodej zboží a služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://www.abgnail.cz,
společnosti AllaBella s.r.o., se sídlem
Seifertova 545/44, Žižkov, 130 00 Praha 3,
IČO 24674052,
DIČ CZ24674052
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 165152.

 
Základní ustanovení
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky obchodní firmy AllaBella s.r.o se sídlem
Seifertova 545/44, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO 24674052, DIČ CZ24674052 (dále jen „Amazing Beauty“), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, které vzniknou v souvislosti s kupní smlouvou uzavíranou mezi prodávajícím a jednotlivými kupujícími - fyzickou či právnickou osobou,  prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, tak i postřednictvím telefonické či e-mailové objednávky. Internetový obchod prodávající provozuje na internetové adrese  http://www.abgnail.cz.   

2.Výklad pojmů
VOP:                         všeobecné obchodní podmínky obchodní firmy AllaBella s.r.o.
e-shop:                     internetový obchod Amazing Beauty
stránky e-shopu:         stránky  http://www.abgnail.cz
prodávající:                obchodní firma AllaBella s.r.o.
kupující spotřebitel:      kupující fyzická osoba, která není podnikatelem
kupující podnikatel:     kupující fyzické nebo právnická osoba, podnikající podle živnostenského zákona či jiného zvláštního zákona, a dále státní instituce a organizace.
zboží:                        zboží, služby nabízené, resp. prodávané prostřednictvím stránek e-shopu.
3. VOP jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy, která je uzavíraná elektronicky na stránkách e-shopu, telefonicky či e-mailem.
4. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Prodávající uzavřenou kupní smlouvu archivuje po dobu nejméně tří let od jejího uzavření, nejdéle však po dobu dle příslušných právních předpisů. Kupní smlouva není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Pokud kupující prodávajícího e-mailem nebo telefonem požádá o zaslání archivované kupní smlouvy, prodávající tak učiní bez zbytečného odkladu a zašle ji na e-mailovou adresu kupujícího. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z ustanovení těchto VOP.
5. Prodávající ke každé akceptované objednávce je povinen vystavit daňový doklad (fakturu).

II.
Uživatelský účet
1.  Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského účtu. Ze svého uživatelského účtu může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
5. Amazing Beauty může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 
III.
Předmět smluvního vztahu
Předmětem smluvního vztahu mezi prodávajícím na straně jedné a kupujícím na straně druhé, je prodej zboží a služeb. Seznam nabízeného zboží a nabízených služeb se nachází na stránkách e-shopu.

 
IV.
Způsob objednávání, akceptace objednávky
1. Stránky e-shopu obsahují seznam (katalog) zboží a služeb, který je nabídkou k uzavření kupní smlouvy a zároveň návrhem na dodání zboží nebo poskytnutí služby za určenou kupní cenu.
2. Kupující si může zboží či službu z tohoto katalogu objednat
a)            kdykoliv prostřednictvím e-shopu,
b)            kdykoliv na e-mailové adrese: info@abgnail.cz,
c)            v provozní době obchodu telefonicky na telefonním čísle +420 777 042 802.
V objednávce je kupující povinen uvést jméno a příjmení (je-li kupujícím spotřebitel), název (je-li kupujícím podnikatel), fakturační adresu, IČ a DIČ (je-li kupujícím podnikatel), název zboží, jeho katalogové číslo, kontaktní e-mailovou adresu a telefonní spojení. Do doby závazného potvrzení objednávky je kupující oprávněn vstupní údaje uvedené v objednávce kontrolovat a měnit. Údaje uvedené kupujícím v objednávce jsou pro účely smluvního vztahu účastníků kupní smlouvy považovány za úplné, správné a závazné.
3. Prodávající je povinen neprodleně potvrdit přijetí objednávky kupujícímu formou e-mailu na jeho e-mailovou adresu, uvedenou v objednávce.
4. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím (kupní smlouva) vzniká okamžikem, kdy prodávající obdrží objednávku.
K uzavření kupní smlouvy nedojde v případě, pokud před přijetím nabídky kupujícím je objednané zboží buď vyprodané, nebo pokud prodávající ztratí schopnost plnit. V takovém případě není prodávající povinen objednané zboží kupujícímu dodat. O této situaci bude prodávající kupujícího bez zbytečného odkladu informovat na jeho e-mail a navrhne mu náhradní řešení.
5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady, které kupujícímu vzniknou při uzavření kupní smlouvy v souvislosti s použitím těchto prostředků, si kupující hradí sám.

V.
Kupní cena a platební podmínky
1. Stránky e-shopu obsahují aktuální ceník zboží a služeb. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu za zboží nebo službu kupní cenu, která je uvedená v ceníku platném v den odeslání  objednávky. Veškeré ceny zboží a služeb jsou uváděny v českých korunách - Česká republika, EURách a amerických dolarech.
2. Prodávající si vyhrazuje právo změny kupní ceny. Pokud k takovéto změně dojde v období od provedení objednávky do doručení (předání) objednaného zboží, platí vždy kupní cena uvedená v objednávce.
3. Kupující je povinen společně s kupní cenou uhradit prodávajícímu i náklady spojené s doručením zboží, které jsou specifikované v čl. VI. VOP.
4. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
5. Kupující si zvolí při objednávání zboží jeden z následujících způsobů úhrady kupní ceny a nákladů spojených s dodáním zboží:
a) Na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce - kupující provede úhradu v hotovosti při doručení zboží - pro Českou republiku. Přístroje na suchou pedikúru Medi Power nelze objednat na dobírku.
b) Bezhotovostním převodem na bankovní účet vedený u Raiffeisenbank, a.s., č. účtu: 5834681001/5500 s variabilním symbolem, který je shodný s číslem objednávky. Po připsání částky na účet bude vystavena faktura, která bude spolu se zbožím odeslána kupujícímu. Povinnost zaplatit kupní cenu bezhotovostním převodem kupující splní okamžikem, kdy bude kupní cena připsána na účet prodávajícího.
c) Osobní odběr – Cimburkova 376/5, Praha 3, 13 002.
d) Platba přes PayPal - platby v USD. (platí pro objednávky v USD).
e) Bezpečné platby – GoPay - nabízíme moderní způsob provedení platby. S pomocí systému bezpečných plateb GoPay můžete jednoduše provést platbu platební kartou nebo přímým převodem z vašeho bankovního účtu u některé z podporovaných bank.
V současnosti podporujeme následující rychlé platby v českých korunách:
(mimo tyto metody je stále dostupná platba dobírkou - Česká republika nebo běžným bank. převodem)
1.    Zaplatit platební kartou VISA, Mastercard
2.    Zaplatit s ePlatby (Raiffeisenbank)
3.    Zaplatit s Mojeplatba (Komerční banka)
4.    Zaplatit s mPeníze (mBank)
5.    Zaplatit s Fio banka
6.    Zaplatit s Česká spořitelna - Platba 24
7.    Zaplatit s PayMyway - Fio banka
8.    Zaplatit s SuperCASH
9.    Zaplatit s Mplatba
V současnosti podporujeme následující rychlé platby v EURách:
(mimo tyto metody je stále dostupná platba běžným bank. převodem)
1.   Sporopay
 2.   Uniplatba 
 3.   ČSOB SK
 4.   OTP banka
 5.   Poštová banka
 6.   Sberbank
 7.   Tatra banka
8.   VISA, Mastercard

5. Prodávající je povinen vystavit na dodané zboží fakturu, která slouží kupujícímu současně i jako dodací list. Fakturu kupující obdrží při převzetí zboží.
6. Prodávající informuje kupujícího o odeslání zboží e-mailem. Pohyb odesílané zásilky může kupující sledovat podle jejího čísla, které mu prodávající současně sdělí.
7. Pokud kupující neprovede platbu způsobem uvedeným v bodě 4. písm. b) tohoto článku do 10 dnů od potvrzení objednávky, je prodávající od smlouvy oprávněn odstoupit. Prodávající je povinen kupujícímu doručit odstoupení od smlouvy na e-mail, kde uvede důvod odstoupení.
 
VI.
Náklady spojené s dopravou zboží a balením
1. Prodávající je povinen zboží zabalit do ochranného obalu způsobem obvyklým pro daný způsob přepravy tak, aby se předešlo poškození zboží.

2. Prodávající doručuje zboží pouze prostřednictvím poštovních služeb - Česká Pošta, EMS, Geis. Cena dopravy se liší podle výběru platby a typu zvoleného balíku kupujícím. Kupující určí volbu výběru platby a typ balíku v objednávce.  


VII.
Dodání zboží
1. Prodávající je povinen zboží doručit na místo, které kupující určil v objednávce.
2. Kupující je povinen objednané zboží převzít. Nepřevezme-li kupující zboží při jeho dodání, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
3. V případě, že dojde z důvodů na straně kupujícího k opakovanému doručování zboží, nebo k doručování jiným způsobem než byl uveden v objednávce, je kupující povinen uhradit s tím spojené zvýšené náklady.
4. Při převzetí zboží od provozovatele poštovních služeb je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu a podepsat dodací list, na kterém potvrdí, že zásilku převzal neporušenou. V případě porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky je kupující oprávněn převzetí zásilky odmítnout. V takovém případě je třeba, aby kupující s provozovatelem poštovních služeb vyhotovil tzv. zápis o škodě, ve kterém uvede místo poškození. Na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nebude brán zřetel.
5. Prodávající zboží dodává dle dostupnosti a svých provozních možností v co nejkratším termínu
       -          v případě platby na dobírku obvykle do sedmi dní po přijetí objednávky - Česká republika. Přístroje na suchou pedikúru Medi Power nelze objednat na dobírku
       -          v případě bezhotovostní platby obvykle do sedmi dní od zaplacení kupní ceny 
- Česká republika, Přístroje na suchou pedikúru Medi Power
 - Doba Dodání 10-14 DNÍ.

6. Pro případ, kdy není možné objednané zboží dodat ve shora uvedeném termínu, je prodávající povinen o tom kupujícího bez zbytečného odkladu informovat a navrhnout mu pozdější dodání zboží. V případě, že kupující s pozdějším dodáním zboží nebude souhlasit, má právo od smlouvy odstoupit.
7. Prodávající neodpovídá za škodu způsobenou zpožděním dodání zboží, které vzniklo vinou provozovatele poštovních služeb.
 
VIII.
Odpovědnost za vady, Záruka
1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).
2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
4. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).
5. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny.
 
IX.
Nabytí vlastnického práva a přechod nebezpečí škody
1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží uhrazením celé kupní ceny a nákladů spojených s doručením zboží.
2. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím zboží. Týž následek má, nepřevezme-li kupující zboží, ač mu s ním prodávající umožnil nakládat.
 
X.
Ochrana osobních údajů
1. Ochrana osobních údajů kupujícího je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
2. Kupující jako subjekt údajů souhlasí se zpracováním osobních údajů, kterými jsou jeho jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mail a telefonní číslo. Je srozuměn s tím, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a v případě jejich změn je pro účely realizace práv a povinností plynoucích z kupní smlouvy povinen o nich prodávajícího bez zbytečného odkladu informovat.
3. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje kupující na dobu neurčitou. Kupující je oprávněn kdykoliv svůj souhlas se zpracováním odvolat písemným podáním doručeným prodávajícímu.

XI.
Odstoupení od kupní smlouvy
1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.
2. Má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.
3. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 4 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. V případě, že kupující poruší povinnost dle předchozí věty, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 100 Kč (slovy: stokorunčeských) za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny tohoto zboží. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.
4. Ve lhůtě patnácti (15) dnů od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.
5. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do patnácti (15) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím.
6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na smluvní pokutu je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 
XII.
Závěrečná ustanovení
1.  V případě, že by se některé z ustanovení VOP ukázalo jako neplatné či nevynutitelné, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti.
2. Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.
3. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že byl seznámen s VOP prodávajícího a vyslovuje s nimi souhlas.
4. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
6. Vztahy, které vzniknou na základě kupní smlouvy, budou posuzovány podle práva, vyplývajícího z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008, o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy. Případné spory budou řešeny před soudy, jejichž pravomoc bude určena v souladu s nařízením Rady (ES) č. 44/2001, o soudní příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech.  
7. V Praze 1.09.2015.

nejpopulárnější produkty